>

>

ด่วน! ประกาศล่าสุดจากส่วนท้องถิ่น รอบหน้าใช้ ก.พ. ภาค ก ยื่นแทนได้

ด่วน! ประกาศล่าสุดจากส่วนท้องถิ่น รอบหน้าใช้ ก.พ. ภาค ก ยื่นแทนได้

ล่าสุด เมื่อวันที่ 30 กันยายนที่ผ่านมา มีประกาศจากคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 14) โดยให้แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อปฏิรูประบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พัฒนาระบบการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินและเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน โดยมีใจความสำคัญของประกาศ สรุปได้ดังนี้ครับ

  • หลักสูตรการสอบแข่งขัน อย่างน้อยต้องมี ๓ ภาค คือ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)
  • ในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของท้องถิ่น สำหรับผู้ที่สอบ ก.พ. ภาค ก ผ่าน ให้ใช้หนังสือรับรองผลการสอบภาค ก ของสำนักงาน ก.พ. ยื่นแทนได้
  • ในกรณีที่หน่วยจัดสอบแข่งขันใดมีความจำเป็นต้องจัดสอบภาค ก เอง ให้จัดสอบได้ภายใต้หลักสูตรและหลักเกณฑ์ตัดสินการสอบตามแนวทางของสำนักงาน ก.พ.

โดยประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป และให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นดำเนินการแก้ไขปรับปรุงมาตรฐานทั่วไปที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามประกาศนี้ ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ


ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการสอบ ก.พ. และสาระน่ารู้แบบ update พร้อมแผนเตรียมสอบ เนื้อหาข้อสอบ รวมถึงแนวข้อสอบได้ตลอดเวลาที่ Fanpage ติวกพ.com

ที่มา : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/

ข้อสอบ ก.พ. Online ย้อนหลัง 5 ปี ครบทุกวิชา

กับข้อสอบย้อนหลัง 5 ปี เนื้อหาตรงตามประกาศของสำนักงาน ก.พ.

– – เรื่องดีๆ แบบนี้อย่าเก็บไว้คนเดียว อย่าลืม Share ให้กับคนสำคัญของคุณ – –
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

ติวกพ.com | สถาบันติวสอบ ก.พ.

“ ยิ่งเข้าใจระบบราชการ ยิ่งเห็นเส้นทางสู่อนาคต ” ทางทีมงาน และอาจารย์ใน ติวกพ.com จะคอยนำบทความและ VDO ที่จะทำให้เพื่อนๆ เข้าใจการสอบ ก.พ. มากยิ่งขึ้น

เรื่องล่าสุดที่คุณไม่ควรพลาด

เรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับ ก.พ.

เราพร้อมจะทำให้การสอบ ก.พ. ของคุณเป็นเรื่องง่าย

พบกับวิธีการที่ได้ผลจริง อัพเดทล่าสุดสำหรับสอบในปี 2020