>

>

ข้อสอบ ก.พ. คณิตพื้นฐาน 63

สรุปเนื้อหา ก.พ.

ตาราง ก.พ.

สดมภ์ ก.พ.

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ก.พ.

เงื่อนไขสัญลักษณ์ ก.พ.

ตรรกศาสตร์ ก.พ.

เงื่อนไขทางภาษา ก.พ.

การจับใจความสำคัญ ก.พ.

การเรียงลำคับข้อความ ก.พ.

หลักภาษา ก.พ.

Conversation

Reading

Grammar

Vocabulary

พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534

พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539

พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2539

พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม 2562

พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546

ประมวลกฎหมายอาญา 2499

ข้อสอบ ก.พ. คณิตพื้นฐาน 63

แนวข้อสอบ กพ คณิตพื้นฐาน

แนวข้อสอบ ก.พ. คณิตพื้นฐาน 63 พร้อมเฉลยวิธีทำแบบ VDO

ดูเฉลยวิธีทำ (วิดีโอ)

[collapse]

ข้อสอบ ก.พ. Online ย้อนหลัง 5 ปี ครบทุกวิชา

เนื้อหาตามประกาศสำนักงาน ก.พ. พร้อมเฉลยอธิบายเข้าใจง่ายทุกข้อ
ทำได้ไม่จำกัดเวลา จนกว่าจะสอบผ่าน