>

>

เตรียมพร้อมกับข้อสอบ ก.พ. วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

FREE ! PDF ข้อสอบ ก.พ.

ข้อสอบ ก.พ. ฟรี อัพเดทล่าสุด! คัดข้อสอบมาจากข้อสอบจริง ครบทุกวิชา คณิต ไทย อังกฤษ กฎหมาย โดยทีมงานนักวิชาการ ติวกพ.com

สรุปเนื้อหา ก.พ.

การจับใจความสำคัญ ก.พ.

การเรียงลำดับข้อความ ก.พ.

Conversation

Reading

Grammar

Vocabulary

พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534

พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539

พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2539

พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม 2562

พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546

ประมวลกฎหมายอาญา 2499

เตรียมพร้อมกับข้อสอบ ก.พ. วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี  หรือที่ใคร ๆ เรียกกันว่า กฎหมาย ก.พ. มีคะแนนเต็ม 50 คะแนน เป็นการทดสอบความรู้พื้นฐานการเป็นข้าราชการที่ดี ได้แก่ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน, หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี, วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง, หน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ, จริยธรมข้าราชการ

โดยการสอบจะเป็นการสอบข้อเขียน! และจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์ 

เรื่องที่จะออกสอบในวิชา กฎหมาย ก.พ.

เรื่องที่จะออกสอบมีดังนี้

  • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่ม
  • ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 ในส่วนของความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
  • พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
  • พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

ไปฝึกทำข้อสอบ และอ่านข้อมูลกันมาให้ดี ๆ เพื่อที่จะได้ไม่พลาดในวันสอบจริง หรือจะไปทดลองทำข้อสอบ ก.พ. เก่า ๆ กันก่อนได้ที่ ติวกพ.com เรารวบรวมข้อสอบพร้อมเฉลยเอาไว้มากมาย สามารถติวได้สะดวก ผ่านช่องทางออนไลน์ ติวได้ทุกที่ทุกเวลาครับผม 🙂

ลองทำข้อสอบ ก.พ. วิชาอื่นๆ ได้ที่นี่

คอร์สเตรียมผ่าน ก.พ.'66

  • ครบทุกวิชา สอนละเอียดแบบจับมือทำ
  • สอนทุกเทคนิคใช้ได้จริงตอนสอบ
  • เนื้อหาล่าสุดสำหรับเตรียมสอบปีนี้
  • ติวรับรองผล เรียนจบ สอบผ่าน!

แจกฟรี ! ข้อสอบ ก.พ. ทุกวิชา พร้อมเฉลยละเอียด

ข้อสอบ ก.พ. ฟรี อัพเดทล่าสุด! คัดข้อสอบมาจากข้อสอบจริง ครบทุกวิชา คณิต ไทย อังกฤษ กฎหมาย โดยทีมงานนักวิชาการ ติวกพ.com

สรุปเนื้อหา ก.พ.

การจับใจความสำคัญ ก.พ.

การเรียงลำดับข้อความ ก.พ.

Conversation

Reading

Grammar

Vocabulary

พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534

พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539

พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2539

พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม 2562

พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546

ประมวลกฎหมายอาญา 2499