>

>

ฝึกคิด คณิตพื้นฐาน ก.พ. แบบง่ายๆ

FREE ! PDF ข้อสอบ ก.พ.

ข้อสอบ ก.พ. ฟรี อัพเดทล่าสุด! คัดข้อสอบมาจากข้อสอบจริง ครบทุกวิชา คณิต ไทย อังกฤษ กฎหมาย โดยทีมงานนักวิชาการ ติวกพ.com

สรุปเนื้อหา ก.พ.

การจับใจความสำคัญ ก.พ.

การเรียงลำดับข้อความ ก.พ.

Conversation

Reading

Grammar

Vocabulary

พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534

พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539

พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2539

พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม 2562

พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546

ประมวลกฎหมายอาญา 2499

ฝึกคิด คณิตพื้นฐาน ก.พ. แบบง่ายๆ

คณิตพื้นฐาน ก.พ.

คณิตศาสตร์พื้นฐานหรือเราเรียกสั้นๆ ว่า คณิตพื้นฐาน ก.พ. เป็นหัวข้อสำคัญที่มีในข้อสอบ ก.พ.ทุกปี ข้อสอบส่วนนี้มีขอบเขตเนื้อหากว้างมากเพราะสามารถหยิบยกประเด็นไหนในทางคณิตศาสตร์มาออกข้อสอบก็ได้ ซึ่งทำให้เป็นปัญหาคาใจของคนเตรียมสอบหลาย ๆ คนว่าต้องอ่านเน้นเรื่องไหนเป็นพิเศษบ้างถ้ามีเวลาจำกัด  แต่ถ้าย้อนดูข้อสอบเก่า ๆ จะพบว่าเนื้อหาที่นิยมออกข้อสอบจริง ๆ มักเป็นเรื่องพื้นฐานที่ทุกเคยเรียนผ่านกันมาทั้งนั้น เช่น พื้นฐานสมการ การหาเปอร์เซ็นต์ การหาค่าเฉลี่ย ฯลฯ   ดังนั้น การทบทวนเนื้อหาเหล่านี้ก่อนสอบ ก.พ. บ่อย ๆ จะช่วยย้ำความเข้าใจและทำข้อสอบได้คล่องขึ้น  เพื่อให้ผู้อ่านได้ทบทวนหัวข้อดังกล่าว วันนี้เราจึงนำตัวอย่างข้อสอบจริงของปี 63 มาให้ฝึกทำไปพร้อม ๆ กันครับ

มาเริ่มกันเลย!

ตัวอย่างโจทย์ คณิตพื้นฐาน ก.พ. – การหาค่าเฉลี่ย

ส่วนใหญ่มักให้จำนวนตัวเลขมาหลายชุด วิธีการหาค่าเฉลี่ยทำได้โดยนำตัวเลขทั้งหมดที่โจทย์ให้มาบวกกัน แล้วนำผลบวกนั้นหารด้วยจำนวนข้อมูลที่มีอยู่ ตามสูตรดังต่อไปนี้

คณิตพื้นฐาน ก.พ. การหาค่าเฉลี่ย

เช่น กำหนดให้มีตัวเลข 10, 15, และ 35 เมื่อบวกกันแล้วจะได้ 10 + 15 + 35 = 60  จากนั้นจึงนำ 60 มาหารด้วยจำนวนข้อมูล 3 จำนวน (60 ÷ 3) ค่าเฉลี่ยของ 10, 15, และ 35 จึงเท่ากับ 20  เมื่อข้อสอบ ก.พ. นำเรื่องนี้มาออกข้อสอบ ก็จะมีความซับซ้อนมากขึ้นเล็กน้อย ดังนี้

ตัวอย่างโจทย์ คณิตพื้นฐาน จากข้อสอบจริง ก.พ. ปี 2563

โจทย์ข้อนี้ต้องการหาค่าเฉลี่ยของข้อมูลทั้ง 2 ชุด แปลว่าเราต้องหา ผลรวม ของข้อมูลทั้ง 2 ชุดมารวมกันให้ได้ก่อน ดังนี้

หาข้อมูลชุดแรก

คณิตพื้นฐาน ก.พ. วิธีทำ

วิธีทำ

 • ข้อมูลชุดแรก : 15 = ผลรวมของข้อมูลชุดแรก / 10
 • สลับข้างสมการจะได้ : ผมรวมข้อมูลชุดแรก = 15 x 10
 • จะได้คำตอบคือ : 150

หาข้อมูลชุดที่สอง

คณิตพื้นฐาน ก.พ. วิธีทำ
 • ข้อมูลชุดแรก : 10 = ผลรวมของข้อมูลชุดแรก / 15
 • สลับข้างสมการจะได้ : ผมรวมข้อมูลชุดแรก = 10 x 15
 • จะได้คำตอบคือ : 150

หาค่าเฉลี่ย

คณิตพื้นฐาน ก.พ. วิธีทำ

เมื่อได้ผลรวมของข้อมูล 2 ชุดแล้ว จึงนำมาหาค่าเฉลี่ยรวมได้ ดังนี้

 • ค่าเฉลี่ยรวม = 150 + 150 / 10 +15
 • ค่าเฉลี่ยรวม = 300 / 25
 • จะได้คำตอบคือ : 12

ตัวอย่างโจทย์ คณิตพื้นฐาน ก.พ. – การหาเปอร์เซ็นต์

คณิตพื้นฐาน ก.พ. การหาเปอร์เซ็นต์

โจทย์หัวข้อนี้มักให้จำนวนเต็มมาและให้เราหาเปอร์เซ็นต์ของจำนวนนั้น ๆ วิธีการหาเปอร์เซ็นต์ง่าย ๆ ก็คือ นำจำนวนเต็มหารด้วย 100 แล้วคูณด้วยเปอร์เซ็นต์ที่ต้องการหา เช่น

 • มีจำนวนเต็ม 350 ต้องการหา 45% ของจำนวนนี้
 • ให้หาร 350 ด้วย 100 จะได้เป็น 3.5
 • จากนั้นนำ 3.5 ไปคูณด้วย 45 จะได้ 157.5
 • ดังนั้น 45% ของ 350 จึงเท่ากับ 157.5

เมื่อนำเรื่องนี้ไปออกข้อสอบ ก.พ. ความซับซ้อนของโจทย์ก็จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเช่นกัน ดังตัวอย่าง 2 ข้อที่เรายกมาให้ดูกันนี้

ตัวอย่างโจทย์ คณิตพื้นฐาน จากข้อสอบจริง ก.พ. ปี 2563 ข้อที่ 1

คณิตพื้นฐาน ก.พ. ตัวอย่างโจทย์

จากโจทย์ข้างต้น สิ่งที่เรารู้คือ 680 เป็นจำนวนของพนักงานที่มาอบรมทั้งหมด และมีจำนวนคนที่ไม่มาอบรม 15%  แสดงว่าพนักงานที่มาอบรม 680 คน = 85% ของพนักงานทั้งหมด เราจึงเริ่มต้นวิธีทำได้ ดังนี้

คณิตพื้นฐาน ก.พ. วิธีทำ

เมื่อได้จำนวนพนักงานที่ไม่มาอบรม 120 คนแล้ว จึงนำมาหาจำนวนคนที่ไม่ได้ป่วยในจำนวน 120 คน ซึ่งคนที่ไม่ได้ป่วยนั้นคิดเป็น 40% ของคนที่ไม่มาอบรม (หักจากจำนวนคนที่ป่วย 60% ตามโจทย์กำหนด) ก็จะได้คำตอบของข้อนี้ คือ

                                 120 x 0.4     =      48 คน         

ฉะนั้น คำตอบที่ถูกต้องจึงเป็นข้อ ข. 48 คน

ตัวอย่างโจทย์ คณิตพื้นฐาน จากข้อสอบจริง ก.พ. ปี 2563 ข้อที่ 2

คณิตพื้นฐาน ก.พ. ตัวอย่างโจทย์

สิ่งที่เรารู้จากโจทย์ คือ

 • ให้ A เป็นราคาเต็มบนป้าย
 • ให้ B เป็นราคาหลังจากลด 20% จากราคาบนป้าย  แสดงว่า B เป็นราคา 80% ของ A
 • ซื้อสินค้าในราคา 3,920 ซึ่งเป็นราคาที่ลดอีก 2% จากราคา B แสดงว่า 3,920 เป็นราคา 98% ของ B

เพราะฉะนั้นเราจะได้วิธีทำออกมาคือ

1. หาราคาก่อนลด 2%

คณิตพื้นฐาน ก.พ. วิธีทำ
 • ตีความได้ว่า ราคาปัจจุบันคือ 98% (เพราะลดราคาไป 2%) เพราะฉะนั้นเราจะต้องหาว่า 100% คือเท่าไหร่
 • เราจะหาราคาก่อนลด 2% ได้ด้วยการแทนค่าราคาปัจจุบัน (3920) ในสูตรการหาเปอร์เซ็น
 • จะได้สมการออกมาว่า
  • 3920 / B = 98 / 100
  • B = 3920 x 100 / 98
  • B = 392000 / 98
  • B = 4000
 • เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ราคาก่อนลด 2% คือ : 4000 บาท

2. หาราคาก่อนลด 20%

คณิตพื้นฐาน ก.พ. วิธีทำ
 • เมื่อ B = 4,000 ซึ่งเป็นราคาที่คิดเป็น 80% ของ A
 • นำค่ามาแทนในสมการจะได้ว่า
  • 4000 / A = 80 / 100
  • A = 4000 x 100 / 80
  • A = 400000 / 80
  • A = 5000
 • เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ราคาก่อนลด 20% หรือราคาบนป้ายคือ : 5000 บาท
 • คำตอบของโจทย์ข้อนี้จึงเป็น ข้อ ง. 5,000

จากตัวอย่างทั้ง 3 ข้อ จะเห็นว่าข้อสอบนำหลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร์มาพลิกแพลงออกโจทย์ได้หลากหลาย โดยตัวเลขที่ใช้คำนวณนั้นไม่ยากและไม่ซับซ้อน แต่ผู้เข้าสอบต้องลำดับความคิดให้ดีเพื่อป้องกันไม่ให้สับสนว่าควรหาค่าใดก่อน  นี่จึงเป็นข้อสอบที่วัดกระบวนการคิดของเราได้อย่างยอดเยี่ยม

เพื่อฝึกคิดอย่างเป็นระบบระเบียบ การหาข้อสอบมาทดลองทำจนชำนาญจึงเป็นวิธีที่ช่วยได้มากที่สุด  เมื่อถึงเวลาเข้าห้องสอบจริง ๆ กระบวนการคิดของเราจะจัดลำดับสิ่งที่ต้องหาคำตอบได้รวดเร็วกว่าคนที่ไม่ได้ฝึกทำโจทย์หลายเท่า  ฉะนั้น อย่าปล่อยให้เวลาเตรียมสอบผ่านไปโดยไม่ได้ทดลองทำโจทย์ 

ติวกพ.com ได้รวบรวม ข้อสอบย้อนหลัง 6 ปีแบบออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ทุกคนฝึกทำข้อสอบเก่า ๆ ได้ทุกเวลาที่สะดวก ใครสนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ facebook.com/tiwgorpor ครับ 🙂

ลองทำข้อสอบ ก.พ. วิชาอื่นๆ ได้ที่นี่

คอร์สเตรียมผ่าน ก.พ.'66

 • ครบทุกวิชา สอนละเอียดแบบจับมือทำ
 • สอนทุกเทคนิคใช้ได้จริงตอนสอบ
 • เนื้อหาล่าสุดสำหรับเตรียมสอบปีนี้
 • ติวรับรองผล เรียนจบ สอบผ่าน!

แจกฟรี ! ข้อสอบ ก.พ. ทุกวิชา พร้อมเฉลยละเอียด

ข้อสอบ ก.พ. ฟรี อัพเดทล่าสุด! คัดข้อสอบมาจากข้อสอบจริง ครบทุกวิชา คณิต ไทย อังกฤษ กฎหมาย โดยทีมงานนักวิชาการ ติวกพ.com

สรุปเนื้อหา ก.พ.

การจับใจความสำคัญ ก.พ.

การเรียงลำดับข้อความ ก.พ.

Conversation

Reading

Grammar

Vocabulary

พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534

พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539

พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2539

พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม 2562

พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546

ประมวลกฎหมายอาญา 2499