>

>

ย้ำหลักตรรกศาสตร์ให้พร้อมก่อนสอบ ก.พ.

FREE ! PDF ข้อสอบ ก.พ.

ข้อสอบ ก.พ. ฟรี อัพเดทล่าสุด! คัดข้อสอบมาจากข้อสอบจริง ครบทุกวิชา คณิต ไทย อังกฤษ กฎหมาย โดยทีมงานนักวิชาการ ติวกพ.com

สรุปเนื้อหา ก.พ.

การจับใจความสำคัญ ก.พ.

การเรียงลำดับข้อความ ก.พ.

Conversation

Reading

Grammar

Vocabulary

พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534

พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539

พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2539

พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม 2562

พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546

ประมวลกฎหมายอาญา 2499

ย้ำหลักตรรกศาสตร์ให้พร้อมก่อนสอบ ก.พ.

ตรรกศาสตร์ ก.พ.

ในการทำข้อสอบ ก.พ. จะมีข้อสอบกลุ่มหนึ่งที่ให้ประโยคตัวอย่างหรือเงื่อนไขมา เช่น “ถ้า…แล้ว…” ข้อสอบลักษณะนี้เป็นการทดสอบทักษะด้าน ตรรกศาสตร์ ก.พ. ต้องใช้เหตุและผลตามที่โจทย์กำหนดมาให้ ดังนั้น เวลาทำข้อสอบจึงต้องตั้งสติดี ๆ ว่า “ต้องใช้เหตุผลตามโจทย์ อย่าใช้เหตุผลตามใจเรา”

ข้อสอบเรื่องตรรกศาสตร์ที่มักออกสอบ ก.พ. อาจมีหลากหลายรูปแบบ แต่จริง ๆ แล้วก็มีหลักที่ช่วยให้ได้จำง่าย ดังนี้

หลักการแก้โจทย์ ตรรกศาสตร์ ก.พ.

กรณีที่ 1

ตรรกศาสตร์ ก.พ.

กำหนดให้ P Q  ดังนั้น ถ้า P แล้ว ก็ต้องเป็น Q ด้วยเสมอ

เงื่อนไขคือ “ถ้าฝนตก (P) รถจะติด (Q)”  หากมีโจทย์ว่า “วันนี้ฝนตก” เท่ากับว่า “วันนี้รถจะติด” เป็นต้น ถึงแม้เราอาจคิดว่าไม่เป็นจริงเสมอไป เราอาจนึกถึงกรณีอื่น ๆ ที่ฝนตกแล้วคนไม่ออกจากบ้าน หรือฝนตกตอนกลางคืนรถก็ไม่เห็นจะติด แต่ต้องไม่ลืมว่าเรากำลังทำตามเงื่อนไขที่โจทย์กำหนด  ดังนั้น เราจึงต้องตอบว่า “วันนี้รถจะติด” ตามเงื่อนไข

กรณีที่ 2

ตรรกศาสตร์ ก.พ.

กำหนดให้ P → Q ดังนั้น ถ้าไม่ P อาจไม่จำเป็นต้อง Q

เมื่ออ่านเงื่อนไขนี้แล้วอาจสับสนเล็กน้อย แต่ประเด็นคือโจทย์กำหนดกรณีที่ P แน่นอน แต่ไม่ได้ระบุกรณีที่ “ไม่ P” ดังนั้น Q ก็ไม่สามารถสรุปได้ เช่น เงื่อนไขคือ “ถ้าฝนตก (P) รถจะติด (Q)” แต่โจทย์ตั้งมาว่า “ถ้าวันนี้ฝนไม่ตก (~P)” เราก็ไม่สามารถสรุปว่า “รถจะติด (Q)” หรือ “รถจะไม่ติด (~Q)” เนื่องจากเงื่อนไขไม่ได้กำหนดความสัมพันธ์ระหว่าง (~P) กับ (~Q) ไว้ (*อย่าเผลอใช้หลักเหตุผลทั่วไปเด็ดขาด ต้องยึดตามเงื่อนไขที่มีเสมอ)

กรณีที่ 3

ตรรกศาสตร์ ก.พ.

กำหนดให้ P → Q  ดังนั้น ถ้า Q แล้ว อาจไม่จำเป็นต้องเป็น P

เงื่อนไขแบบนี้คล้ายกับเงื่อนไขในกรณีที่ 2 แต่มีรายละเอียดต่างกันเล็กน้อย ข้อนี้ต้องระวังไม่ใช้หลักเหตุผลทั่วไปเช่นกัน เนื่องจากเงื่อนไขกำหนดว่า P ส่งความสัมพันธ์ไปยัง Q เท่านั้น การที่โจทย์กล่าวถึง Q ก่อนไม่สามารถสรุปย้อนไปถึง P ได้ เช่น เงื่อนไขกำหนดว่า “เต่าเป็นสัตว์เลื้อยคลาน (P) สัตว์ตัวหนึ่ง (Q) ไม่ใช่เต่า” หากถามต่อว่าแล้วสัตว์ตัวนี้เป็นอะไร ก็ต้องตอบว่า “ไม่แน่ชัด” หรือ “ไม่มีคำตอบ” เพราะโจทย์กำหนดมาว่า “เต่าเป็นสัตว์เลื้อยคลาน” เท่านั้น แต่ไม่ได้ระบุต่อไปว่า “สัตว์อื่นที่ไม่ใช่เต่าเป็นสัตว์อะไร”

กรณีที่ 4

ตรรกศาสตร์ ก.พ.

กำหนดให้ P → Q ดังนั้น ถ้าไม่ Q ก็ต้องไม่ P เสมอ

 เงื่อนไขแบบนี้อาจดูใกล้เคียงกับกรณีที่ 3 แต่มีรายละเอียดต่างกัน ในโจทย์มักกำหนดข้อความปฏิเสธที่ตรงไปตรงมาชัดเจน เช่น เงื่อนไขว่า “ถ้าฝนตก นาย ก. จะไม่ไปโรงเรียน” ส่วนโจทย์คือ “นาย ก. ไปโรงเรียน” ดังนั้นคำตอบคือ “ฝนไม่ตก”

แบบที่ 5

ตรรกศาสตร์ ก.พ.

กำหนดให้ P → Q แล้ว Q → R ดังนั้น P → R เสมอ

เงื่อนไขนี้เป็นเหตุเป็นผลต่อเนื่องกัน 2 ชั้น สมมติโจทย์บอกว่า “ถ้าฝนตก รถจะติด” และ “ถ้ารถติด คนจะกลับบ้านค่ำ” ดังนั้น “ถ้าฝนตก” แล้ว “คนจะกลับบ้านค่ำ” เสมอ

จากสูตรง่าย ๆ ข้างบน เดี๋ยวเราลองมาทำตัวอย่างโจทย์เรื่องตรรกศาสตร์จากแนวข้อสอบ ก.พ. สัก 2 โจทย์ โดยระหว่างทดลองทำโจทย์ทั้ง 2 ข้อนี้ เราต้องไม่ลืมว่าการทำโจทย์ตรรกศาสตร์จะต้องยึดเงื่อนไขของโจทย์เป็นหลักด้วย

วิธีทำข้อสอบ ตรรกศาสตร์ ก.พ.

ตัวอย่างข้อสอบตรรกศาสตร์ ข้อที่ 1

ตรรกศาสตร์ ก.พ. ตัวอย่าง ข้อสอบ

สัตว์ปีกจะมีขนเป็นแผง วัวมีขนเป็นเส้น ดังนั้น

         1.  วัวเป็นสัตว์ปีก                     2.  วัวมีขนเป็นแผง

         3.  วัวไม่ใช่สัตว์ปีก                     4.  ไม่สามารถสรุปได้แน่ชัด

วิธีคิด: เงื่อนไขในโจทย์ข้อนี้ตรงกับหลักตรรกศาสตร์กรณีที่ 4 คือ 

                     P      →   Q  

                     ถ้า            ~Q

                     สรุป          ~P

เท่ากับ  สัตว์ปีก (P) → มีขนเป็นแผง (Q)

                     ถ้า วัวมีขนเป็นเส้น (ไม่ใช่ขนแผง) (~Q)

ตรรกศาสตร์ ก.พ. วิธีทำ

ดังนั้น จึงตอบข้อ 3. วัว ไม่ใช่สัตว์ปีก (~P) เนื่องจากข้อความ “วัวมีขนเป็นเส้น” เป็นการแสดงเงื่อนไขที่แตกต่างจากข้อความแรกอย่างชัดเจนคือ “มีขนเป็นแผง” ด้วยเหตุนี้จึงต้องตอบในลักษณะปฏิเสธ

ตัวอย่างข้อสอบตรรกศาสตร์ ข้อที่ 2

ตรรกศาสตร์ ก.พ. ตัวอย่าง ข้อสอบ

นกทุกตัวเป็นสัตว์ปีก สัตว์ปีกทุกตัวออกลูกเป็นไข่ ดังนั้น

1.  สัตว์ปีกทุกตัวเป็นนก  2.  สัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่ทุกตัวเป็นสัตว์ปีก

3.  นกออกลูกเป็นไข่         4.  ไม่สามารถสรุปได้แน่ชัด

วิธีคิด: เงื่อนไขของข้อนี้ตรงกับหลักตรรกศาสตร์กรณีที่ 5 คือ 

                     P      →   Q  

                     ถ้า Q →   R

                     สรุป P   →   R

เท่ากับ  นกทุกตัว (P) → เป็นสัตว์ปีก (Q)

                     ถ้า สัตว์ปีกทุกตัว (Q) → ออกลูกเป็นไข่ (R)

ตรรกศาสตร์ ก.พ. วิธีทำ

สรุปคำตอบของข้อนี้คือ ข้อ 3. นกทุกตัวออกลูกเป็นไข่ (P → R)

โจทย์ในข้อที่ 2 นั้นอาจดูง่าย เนื่องจากเงื่อนไขที่ตั้งมาตรงกับความเป็นจริงในธรรมชาติ แต่ก็อย่าลืมระมัดระวังว่าเราต้องพิจารณาจากความเป็นเหตุเป็นผลที่โจทย์กำหนดมา ไม่ใช่เหตุผลโดยทั่วไป

ข้อสอบเรื่องหลักตรรกศาสตร์เป็นหัวข้อที่มักทำให้หลายคนสับสนได้ง่าย ๆ เนื่องจากตัวโจทย์ดูเหมือนประโยคเงื่อนไขทั่วไป แต่ความเป็นจริงเราต้องสังเกตเงื่อนไขที่โจทย์กำหนดมาให้ดี ๆ จึงจะจับจุดได้ถูกต้อง  นอกจากนี้ ข้อสอบบางข้ออาจเลือกความจริงมาสร้างเป็นเงื่อนไขหลอกให้เราลืมใส่ใจเงื่อนไขของโจทย์ จึงเผลอเชื่อมโยงเหตุกับผลตามความรับรู้ของตนเองและพลาดตอบผิดไปโดยปริยาย

ฉะนั้น การฝึกทำข้อสอบเก่า ๆ ให้คุ้นเคยกับเงื่อนไขกรณีต่าง ๆ  พร้อมกับเซ็ตวิธีคิดของเราให้สอดคล้องกับหลักการทำโจทย์ตรรกศาสตร์อย่างชำนาญ จึงเป็นวิธีเตรียมความพร้อมที่ดีที่สุด ทางติว กพ.com ได้รวบรวม ข้อสอบ ก.พ. ไว้แล้วในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้ทุกคนมีขุมคลังข้อสอบติดตัวไปฝึกกันได้ทุกโอกาส และถ้าหากใครพร้อมนั่งเรียนอย่างละเอียดเพื่อติวเทคนิคตะลุยโจทย์เรื่องตรรกศาสตร์หรือเรื่องอื่น ๆ อย่างเข้มข้น ทางเราก็มีคอร์สเจาะลึกครบทุกวิชาให้ด้วยเหมือนกัน เพื่อน ๆ คนไหนสนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดกับเราได้ตลอดเวลาครับ 🙂

ลองทำข้อสอบ ก.พ. วิชาอื่นๆ ได้ที่นี่

คอร์สเตรียมผ่าน ก.พ.'66

  • ครบทุกวิชา สอนละเอียดแบบจับมือทำ
  • สอนทุกเทคนิคใช้ได้จริงตอนสอบ
  • เนื้อหาล่าสุดสำหรับเตรียมสอบปีนี้
  • ติวรับรองผล เรียนจบ สอบผ่าน!

แจกฟรี ! ข้อสอบ ก.พ. ทุกวิชา พร้อมเฉลยละเอียด

ข้อสอบ ก.พ. ฟรี อัพเดทล่าสุด! คัดข้อสอบมาจากข้อสอบจริง ครบทุกวิชา คณิต ไทย อังกฤษ กฎหมาย โดยทีมงานนักวิชาการ ติวกพ.com

สรุปเนื้อหา ก.พ.

การจับใจความสำคัญ ก.พ.

การเรียงลำดับข้อความ ก.พ.

Conversation

Reading

Grammar

Vocabulary

พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534

พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539

พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2539

พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม 2562

พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546

ประมวลกฎหมายอาญา 2499