>

>

ภาษาอังกฤษ ก.พ. ออกอะไรบ้าง ?

FREE ! PDF ข้อสอบ ก.พ.

ข้อสอบ ก.พ. ฟรี อัพเดทล่าสุด! คัดข้อสอบมาจากข้อสอบจริง ครบทุกวิชา คณิต ไทย อังกฤษ กฎหมาย โดยทีมงานนักวิชาการ ติวกพ.com

สรุปเนื้อหา ก.พ.

การจับใจความสำคัญ ก.พ.

การเรียงลำดับข้อความ ก.พ.

Conversation

Reading

Grammar

Vocabulary

พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534

พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539

พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2539

พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม 2562

พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546

ประมวลกฎหมายอาญา 2499

ภาษาอังกฤษ ก.พ. ออกอะไรบ้าง ?

สำหรับวิชาภาษาอังกฤษ ก.พ. เป็นวิชาที่แยกออกมา ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับวิชาอื่น ผู้สอบจะต้องสอบได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 50% ขึ้นไป จึงจะผ่านเกณฑ์การสอบวิชานี้ ภาษาอังกฤษ ก.พ. มีเนื้อหาที่ออกสอบบ่อยทั้งหมด 4 ส่วนหลัก ได้แก่

บทสนทนา (Conversation)

ข้อสอบจะมีการจำลองสถานการณ์ต่างๆ แล้วให้บทสนทนามาอ่าน เช่น สถานการณ์ในโรงเรียน โรงพยาบาล โรงแรม การท่องเที่ยว หรือการรับโทรศัพท์ เป็นต้น โดยลักษณะโจทย์จะมีบางส่วนของบทสนทนาหายไป ให้ผู้สอบเลือกเติมคำตอบที่ถูกต้องและเหมาะสม

การอ่าน (Reading)

ข้อสอบส่วนนี้ จะมีบทความมาให้อ่าน (คล้ายกับวิชาภาษาไทย) แล้วตอบคำถามด้วยข้อมูลรายละเอียดที่มีในบทความ หรือจับใจความสำคัญให้ได้เพื่อนำมาตอบคำถาม โดยส่วนของการอ่าน (Reading) นี้ จะเป็นส่วนที่มีน้ำหนักคะแนนมากที่สุดในข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

หลักไวยากรณ์อย่างง่าย (Grammar) 

เนื้อหาข้อสอบส่วนนี้ที่ออกสอบใน ก.พ. จะไม่ยาก เนื่องจากเป็นหลักไวยากรณ์ระดับพื้นฐาน เช่น หลักการของเอกพจน์ พหูพจน์ เป็นต้น

คำศัพท์ (Vocabulary)

ข้อสอบจะให้ประโยคหรือข้อความมา แต่เว้นช่องว่างไว้บางส่วน แล้วมีคำศัพท์มาให้เลือกเติมลงไปในประโยคให้ถูกต้องและเหมาะสม โดยคำศัพท์ที่ออกสอบมักเป็นคำศัพท์ง่ายๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว

จะเห็นว่าเนื้อหาหลักที่ออกสอบจะเป็นความรู้ระดับพื้นฐาน ดังนั้นเราสามารถเตรียมตัวได้โดยการศึกษาแนวข้อสอบ และลองฝึกทำข้อสอบของปีที่ผ่านๆมา เพื่อให้เกิดความคุ้นเคย และมีความพร้อมก่อนลงสู่สนามสอบจริง แต่สำหรับผู้ที่ไม่ถนัดวิชานี้ อาจเริ่มต้นโดยการทบทวนความรู้พื้นฐานให้เข้าใจก่อน แล้วจึงค่อยลองฝึกทำข้อสอบอีกครั้งเพื่อให้คุ้นเคยกับข้อสอบมากขึ้น

สำหรับใครที่อยากไปลองทำข้อสอบออนไลน์ สามารถไปติดตามกันได้ที่ ติวกพ.com ซึ่งจะมีแนวข้อสอบเก่า ข้อสอบ ก.พ. ย้อนหลังพร้อมเฉลยแบบละเอียดเตรียมไว้ให้ทุกคน สำหรับใช้ติวสอบ ก.พ. กันครับ 🙂

ลองทำข้อสอบ ก.พ. วิชาอื่นๆ ได้ที่นี่

คอร์สเตรียมผ่าน ก.พ.'66

  • ครบทุกวิชา สอนละเอียดแบบจับมือทำ
  • สอนทุกเทคนิคใช้ได้จริงตอนสอบ
  • เนื้อหาล่าสุดสำหรับเตรียมสอบปีนี้
  • ติวรับรองผล เรียนจบ สอบผ่าน!

แจกฟรี ! ข้อสอบ ก.พ. ทุกวิชา พร้อมเฉลยละเอียด

ข้อสอบ ก.พ. ฟรี อัพเดทล่าสุด! คัดข้อสอบมาจากข้อสอบจริง ครบทุกวิชา คณิต ไทย อังกฤษ กฎหมาย โดยทีมงานนักวิชาการ ติวกพ.com

สรุปเนื้อหา ก.พ.

การจับใจความสำคัญ ก.พ.

การเรียงลำดับข้อความ ก.พ.

Conversation

Reading

Grammar

Vocabulary

พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534

พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539

พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2539

พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม 2562

พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546

ประมวลกฎหมายอาญา 2499