>

>

หลักการแก้โจทย์ สดมภ์ ก.พ. แบบง่าย ใช้ได้จริง!

FREE ! PDF ข้อสอบ ก.พ.

ข้อสอบ ก.พ. ฟรี อัพเดทล่าสุด! คัดข้อสอบมาจากข้อสอบจริง ครบทุกวิชา คณิต ไทย อังกฤษ กฎหมาย โดยทีมงานนักวิชาการ ติวกพ.com

สรุปเนื้อหา ก.พ.

การจับใจความสำคัญ ก.พ.

การเรียงลำดับข้อความ ก.พ.

Conversation

Reading

Grammar

Vocabulary

พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534

พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539

พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2539

พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม 2562

พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546

ประมวลกฎหมายอาญา 2499

หลักการแก้โจทย์ สดมภ์ ก.พ. แบบง่าย ใช้ได้จริง!

สดมภ์ ก.พ.

ในข้อสอบ ก.พ. มีโจทย์รูปแบบหนึ่งแสดงข้อมูลและเงื่อนไขในรูปแบบตาราง ซึ่งหากมองผ่าน ๆ อาจเข้าใจผิดว่าเป็นตารางทั่วไป แต่ความจริงโจทย์ดังกล่าวเป็นข้อสอบเรื่อง สดมภ์ ก.พ. เนื่องจากในทางคณิตศาสตร์ สดมภ์คือช่องในแนวตั้งสำหรับกรอกรายการต่าง ๆ เช่น ตัวเลข สัญลักษณ์ หรือสูตร  โดยทั่วไปมีอยู่ 3 แถว มีชื่อเรียกว่า สดมภ์ ก สดมภ์ ข และสดมภ์ ค  แต่บางครั้งอาจเปลี่ยนชื่อเป็นสดมภ์ 1 สดมภ์ 2 และ สดมภ์ 3 หรือสดมภ์ A สดมภ์ B และสดมภ์ C ดังตัวอย่างด้านล่าง

สดมภ์ ก.พ. ตัวอย่าง ข้อสอบ

หลักการตอบโจทย์ สดมภ์ ก.พ.

หลักการตอบข้อสอบ ก.พ. เรื่องสดมภ์มีกฎตายตัวคล้ายคลึงกับเรื่องเงื่อนไขทางภาษาหรือเงื่อนไขสัญลักษณ์คือ

 1. เลือกตอบ ข้อ 1 เมื่อได้ข้อสรุปว่า สดมภ์ ก > สดมภ์ ข
 2. เลือกตอบ ข้อ 2 เมื่อได้ข้อสรุปว่า สดมภ์ ก < สดมภ์ ข
 3. เลือกตอบ ข้อ 3 เมื่อได้ข้อสรุปว่า สดมภ์ ก = สดมภ์ ข
 4. และเลือกตอบ ข้อ 4  เมื่อไม่สามารถสรุปได้ว่าสดมภ์ใดมากกว่า น้อยกว่า หรือเท่ากัน

ส่วนวิธีหาข้อสรุปว่าคำตอบจะสอดคล้องกับตัวเลือกใดใน 4 ข้อนี้ เราต้องอาศัยเงื่อนไขที่ปรากฏในสดมภ์ ค มาคำนวณหาค่าของสดมภ์ ก และ ข แล้วเปรียบเทียบกัน  หัวใจสำคัญของการทำข้อสอบสดมภ์จึงมักอยู่ที่สดมภ์ ค เป็นหลัก ซึ่งอาจกำหนดเงื่อนไขครอบคลุมความรู้ทางคณิตศาสตร์หลาย ๆ หัวข้อไว้ ทั้งเรื่องระบบจำนวนจริง เรื่องการแก้สมการและอสมการ เรื่องสมบัติของเลขยกกำลัง และอื่น ๆ

ตัวอย่างวิธีทำข้อสอบ สดมภ์ ก.พ.

โจทย์ที่ ติวกพ.com หยิบยกมาในครั้งนี้คือข้อสอบ ก.พ. ของปี 62  ซึ่งเป็นโจทย์ที่ประมวลความรู้เรื่องสมบัติของเลขยกกำลัง ระบบจำนวนจริง และการแก้สมการเอาไว้ (ถือเป็นหัวข้อสำคัญที่พบบ่อยในข้อสอบสดมภ์ก็ว่าได้)  

ตัวอย่างวิธีทำข้อสอบสดมภ์ ข้อที่ 1 

สดมภ์ ก.พ. ตัวอย่าง ข้อสอบ

คำตอบของข้อนี้คือ ข้อ 1 สดมภ์ ก > สดมภ์ ข  เพราะเราสามารถแก้สมการในสดมภ์ ค แล้วระบุค่าของ Z ในสดมภ์ ก เพื่อเปรียบเทียบกับค่าในสดมภ์ ข คือ -2  ได้ ดังนี้  

สดมภ์ ก.พ. วิธีทำ

วิธีทำ

 • ก่อนที่เราจะตอบโจทย์นี้ได้ เราต้องรู้ให้ได้ว่า สดมภ์ ก (ค่า z) คือเท่าไหร่ เพื่อนำมาเทียบกับ สดมภ์ ข (-2)
 • จากโจทย์กำหนด เราจะสังเกตว่า เราสามารถหาค่า z ได้จาก สดมภ์ ค เพราะเป็นสมการที่สามารถแก้ได้
 • เมื่อลองแก้สมการจะได้ดังนี้
  • (z^2) – 1 = 0
  • z^2 = 1
  • z = 1 ไม่ก็ -1 เพราะทั้งสองค่าเมื่อถูกยกกำลัง 2 แล้วเท่ากับ 1
 • เมื่อลองมาเปรียบเทียบแล้ว สดมภ์ ก (1,-1) มีค่ามากกว่า สดมภ์ ข (-2)
 • ดังนั้น ข้อนี้จึงตอบ ข้อ 1 สดมภ์ ก > สดมภ์ ข 

ตัวอย่างวิธีทำข้อสอบสดมภ์ ข้อที่ 2 

สดมภ์ ก.พ. ตัวอย่าง ข้อสอบ

คำตอบของข้อนี้คือ ข้อ 2 สดมภ์ ก < สดมภ์ ข  สังเกตว่าในสดมภ์ ค ไม่มีเงื่อนไขระบุไว้ ทำให้เราคำนวณค่าในสดมภ์ ก และ ข แล้วเปรียบเทียบกันได้โดยตรง ดังวิธีต่อไปนี้ 

สดมภ์ ก.พ. วิธีทำ

วิธีทำ

 • จากสดมภ์ที่โจทย์กำหนดมานั้น สังเกตว่าไม่มีตัวแปร (x,y,z) อะไรอยู่ในสดมภ์ เพราะฉะนั้นเราสามารถหาค่าของสดมภ์ ก ก็จะสามารถตอบโจทย์ได้แล้ว
 • หาค่า สดมภ์ ก
  • สดมภ์ ก = (2+3)^-1
  • สดมภ์ ก = 5^-1
  • สดมภ์ ก = 1/5
 • เมื่อนำค่าของทั้งสองสดมภ์มาเทียบ สดมภ์ ก (1/5) มีค่าน้อยกว่า สดมภ์ ข (5)
 • ดังนั้น ข้อนี้จึงตอบ ข้อ 2 สดมภ์ ก < สดมภ์ ข 

ตัวอย่างวิธีทำข้อสอบสดมภ์ ข้อที่ 3

สดมภ์ ก.พ.สดมภ์ ก.พ. ตัวอย่าง ข้อสอบ

คำตอบของข้อนี้คือ ข้อ 4 ไม่สามารถสรุปได้ว่าสดมภ์ ก หรือสดมภ์ ข มีค่ามากกว่ากัน เพราะเมื่อพิจารณาเงื่อนไขตามสมบัติของจำนวนจริงแล้วจะเห็นว่าค่า X และ Y ไม่สามารถสรุปชัดเจนได้เช่นกรณีที่ 1 และ 2 ในวิธีคิดต่อไปนี้

หลังจากลองดูตัวอย่างข้อสอบกันไปแล้ว คงสังเกตได้ว่าโจทย์เรื่องสดมภ์นั้นไม่ซับซ้อน เพราะเป็นข้อสอบที่เน้นการเชื่อมโยงและวิเคราะห์เปรียบเทียบโดยอาศัยความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์เป็นหลัก  ใครที่เตรียมตัวมาดีจึงวางใจได้เลยว่าสามารถกวาดคะแนนส่วนนี้ได้อย่างแน่นอน และวิธีที่ช่วยให้เตรียมตัวได้พร้อมย่อมเป็นการหมั่นทำโจทย์ให้มาก และหลากหลาย เพราะวิธีคิดในหัวข้ออื่น ๆ อาจกลายมาเป็นเงื่อนไขในเรื่องสดมภ์ได้เสมอ  

สำหรับใครกำลังหาข้อสอบ ก.พ. ของปีก่อน ๆ เพื่อฝึกทำโจทย์เยอะ ๆ  ติวกพ.com มี คลังข้อสอบออนไลน์ พร้อมให้ทุกคนนำไปฝึกฝนกันได้ทันที รวมทั้งยังมี คอร์สติวสอบแบบละเอียดครบทุกวิชา เหมาะสำหรับคนที่อยากให้ติวเตอร์ช่วยเสริมเทคนิคต่าง ๆ อีกด้วย ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ facebook.com/tiwgorpor ครับผม  

แล้วมาเตรียมตัวผ่านสนามสอบ ก.พ. ปีนี้ได้ด้วยกันนะครับ 🙂

ลองทำข้อสอบ ก.พ. วิชาอื่นๆ ได้ที่นี่

คอร์สเตรียมผ่าน ก.พ.'66

 • ครบทุกวิชา สอนละเอียดแบบจับมือทำ
 • สอนทุกเทคนิคใช้ได้จริงตอนสอบ
 • เนื้อหาล่าสุดสำหรับเตรียมสอบปีนี้
 • ติวรับรองผล เรียนจบ สอบผ่าน!

แจกฟรี ! ข้อสอบ ก.พ. ทุกวิชา พร้อมเฉลยละเอียด

ข้อสอบ ก.พ. ฟรี อัพเดทล่าสุด! คัดข้อสอบมาจากข้อสอบจริง ครบทุกวิชา คณิต ไทย อังกฤษ กฎหมาย โดยทีมงานนักวิชาการ ติวกพ.com

สรุปเนื้อหา ก.พ.

การจับใจความสำคัญ ก.พ.

การเรียงลำดับข้อความ ก.พ.

Conversation

Reading

Grammar

Vocabulary

พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534

พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539

พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2539

พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม 2562

พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546

ประมวลกฎหมายอาญา 2499