>

>

หลักภาษาไทย ในข้อสอบ ก.พ.

FREE ! PDF ข้อสอบ ก.พ.

ข้อสอบ ก.พ. ฟรี อัพเดทล่าสุด! คัดข้อสอบมาจากข้อสอบจริง ครบทุกวิชา คณิต ไทย อังกฤษ กฎหมาย โดยทีมงานนักวิชาการ ติวกพ.com

สรุปเนื้อหา ก.พ.

การจับใจความสำคัญ ก.พ.

การเรียงลำดับข้อความ ก.พ.

Conversation

Reading

Grammar

Vocabulary

พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534

พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539

พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2539

พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม 2562

พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546

ประมวลกฎหมายอาญา 2499

หลักภาษาไทย ในข้อสอบ ก.พ.

หลักภาษาไทย ก.พ.

หลักภาษาไทย เป็นอีกหนึ่งหัวข้อของวิชาภาษาไทยที่มีเนื้อหากว้างและซับซ้อน เนื่องจากภาษาไทยเป็นภาษาที่มีหลักยืดหยุ่น มีเงื่อนไขทางภาษาที่เอื้อให้ใช้ได้หลายรูปแบบ ข้อสอบ ก.พ. จึงมักนำเรื่องหลักภาษามาทดสอบอยู่บ่อย ๆ เพราะหากผู้เข้าสอบไม่ได้ทบทวนดี ๆ อาจทำผิดพลาดได้ง่าย วันนี้เรามาลองดูแนวการทำข้อสอบหลักภาษาไทยเพื่อเตรียมความพร้อมกันครับ

ความรู้เรื่องหลักภาษาที่นิยมนำมาออกสอบมักเป็นเรื่องการใช้คำใช้ประโยค การใช้ราชาศัพท์ หรือคำประพันธ์ต่าง ๆ เนื้อหาเหล่านี้เน้นทั้งการจดจำและการวิเคราะห์  ดังนั้น เราต้องทำความเข้าใจและจับแนวทางของแต่ละเรื่องให้ดี ๆ ครับ

การใช้คำใช้ประโยค มักเน้นวิเคราะห์ข้อความเป็นหลัก โดยอาศัยความรู้เรื่องคำและประโยคในภาษาไทยเป็นฐานสำคัญ เช่น การเรียงประโยคในภาษาไทยนิยมเรียงจาก ประธาน + กริยา + กรรม 

แต่เนื่องจากภาษาไทยเป็นภาษา “คำโดด”  ไม่มีการเปลี่ยนรูปไปตามหน้าที่หรือความสัมพันธ์ในคำ ตัวอย่างเช่นคำว่า “ขัน” ที่เป็นคำนาม หมายถึง ภาชนะที่ใช้ตักน้ำ สะกดเหมือนคำว่า “ขัน” ที่เป็นกริยาการส่งเสียงของไก่  ในขณะที่ภาษาในตระกูลอื่นอย่างภาษาอังกฤษ คำที่ทำหน้าที่ต่างกันจะมีรูปร่างหน้าตาต่างกัน เช่น act เป็นคำกริยา แปลว่า แสดง หรือกระทำ แต่เมื่อเปลี่ยนเป็นคำนาม รูปคำจะเปลี่ยนเป็น action หรือ acting

ด้วยเงื่อนไขทางภาษาข้างต้น ทำให้หลายครั้งประโยคในภาษาไทยจึงตีความได้หลายความหมาย ขึ้นอยู่กับการเรียงคำและบริบท ซึ่งบางครั้งก็มีโอกาสเกิดความกำกวม ทำให้เราสับสนได้  ลักษณะเช่นนี้เป็นสิ่งที่ข้อสอบ ก.พ. นิยมนำมาใช้ออกเป็นข้อสอบเพื่อทดสอบว่า ผู้เข้าสอบจดจำหลักการใช้ภาษาและวิเคราะห์โจทย์ได้ดีหรือไม่ ดังตัวอย่างข้อสอบต่อไปนี้

ตัวอย่างข้อสอบ หลักภาษาไทย ก.พ. ข้อที่ 1

ตัวอย่างโจทย์ข้อที่ 1

ตัวอย่างที่ 1 ประโยคข้อใด ไม่ กำกวม

 1. เขาขับรถทับสุนัขตาย                    
 2. เธอยอมรับว่าเธอเป็นคนใช้
 3. ถ้าเขาตกลงไปคุณจะเสียใจ
 4. เมื่อคืนก่อนฉันนอนสวดมนต์ด้วย

วิเคราะห์โจทย์ + เฉลย

จากตัวอย่าง ต้องการทดสอบว่าเราจะเชื่อมโยงคำต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดความหมายของประโยคได้ถี่ถ้วนหรือไม่  เฉลยของข้อนี้คือ ข้อ 4 เนื่องจากประโยคนี้เข้าใจได้นัยเดียว นั่นคือ “เมื่อคืนก่อน (บอกเวลา) ฉัน (ประธาน) นอนสวดมนต์ (กริยา) ด้วย (คำขยายกริยา)” 

ส่วนข้ออื่น ๆ เข้าใจได้หลายความหมาย ดังนี้

ข้อ 1 อาจแยกได้เป็น  “เขาขับรถทับสุนัข (ทำให้สุนัขนั้น) ตาย” หรือ “เขาขับรถทับ / สุนัข (ที่) ตาย (อยู่แล้ว)” 
ข้อ 2 อ่านแยกได้เป็น “เธอยอมรับว่าเธอเป็นคนใช้ (คำนาม)” หรือ “เธอยอมรับว่าเธอเป็นคนใช้ (ใช้งานหรือสั่งให้ใครสักคนทำอะไร)”
ส่วนข้อ 3 แยกได้เป็น “ถ้าเขาตกลงไป (ยอมรับข้อเสนอ) คุณจะเสียใจ” หรือ “ถ้าเขาตก (หล่นจากที่สูง) ลงไป คุณจะเสียใจ”

ตัวอย่างข้อสอบ หลักภาษาไทย ก.พ. ข้อที่ 2

ตัวอย่างโจทย์ข้อที่ 2

ตัวอย่างที่ 2 ประโยคข้อใดยัง ไม่ จบกระแสความ

 1. กาลเทศะในการสื่อสารก็เป็นตัวกำหนดระดับภาษาเช่นเดียวกัน
 2. ถึงเวลาแสดงให้เห็นแล้วว่า คุณเลือกรับประทานได้ฉลาดแค่ไหน
 3. เมื่อตอนยังเด็กเขาชอบนอนหนุนตักแม่ บัดนี้เขาอายุสี่สิบกว่าแล้ว
 4. สาเหตุของโรคนี้ก็คือในกระเพาะและลำไส้มีเชื้อราอยู่เป็นจำนวนมาก

วิเคราะห์โจทย์ + เฉลย

ข้อนี้มุ่งให้เราวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของประโยค โจทย์ว่า “ยัง ไม่ จบกระแสความ” หมายความว่าความสัมพันธ์ระหว่างข้อความยังไม่สมบูรณ์ อ่านแล้วมีส่วนที่ติดขัดหรือไม่สัมพันธ์กัน เฉลยจึงเป็นข้อ 3 เนื่องจากประโยค “เมื่อตอนยังเด็กเขาชอบนอนหนุนตักแม่” มีคำว่า “เมื่อตอน…ยัง” และประโยคถัดมาแสดงเวลาที่เปลี่ยนไปว่า “ บัดนี้เขาอายุสี่สิบกว่าแล้ว” แต่ไม่ได้บอกว่า อายุสี่สิบแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อไป ควรเติมข้อความว่า “ยังนอนหนุนตักแม่อยู่เลย” ต่อท้ายเพื่อให้ความของประโยคสมบูรณ์

ตัวอย่างข้อสอบ หลักภาษาไทย ก.พ. ข้อที่ 3

ตัวอย่างโจทย์ข้อที่ 3

ตัวอย่างที่ 3 ข้อความโฆษณาต่อไปนี้ต้องเติมคำเชื่อมใดระหว่างประโยคจึงจะได้เนื้อความตามเจตนาของผู้ส่งสาร “โค้กซีโร่ อร่อยเหมือนโค้ก…ไม่มีน้ำตาล”

 1. ที่
 2. ซึ่ง
 3. จึง
 4. แต่

วิเคราะห์โจทย์ + เฉลย

ตัวอย่างนี้ทดสอบเรื่องการเชื่อมโยงประโยคด้วยคำเชื่อม เฉลยของข้อนี้คือ ข้อ 4 แต่ เนื่องจากผู้ส่งสารต้องการสื่อสารที่ขัดแย้งกันระหว่าง “โค้กซีโร่ไม่มีน้ำตาล” กับ “โค้กซีโร่อร่อยเหมือนโค้ก (ซึ่งปกติใส่น้ำตาล)” คำเชื่อม แต่ จึงเป็นคำเชื่อมที่เหมาะสม

ส่วนคำเชื่อม ที่ กับ ซึ่ง เป็นการขยายความ ในขณะที่คำเชื่อม จึง เป็นการระบุเหตุ-ผล จึงไม่เหมาะกับประโยคดังกล่าว

นอกจากเรื่องประโยคแล้ว เรื่องที่ข้อสอบ ก.พ. มักนำมาออกข้อสอบคือ “ราชาศัพท์” เนื่องจากเป็น 1 ในภาษาที่สำคัญที่ข้าราชการต้องใช้ทำงาน ลักษณะข้อสอบราชาศัพท์จำเป็นต้องอาศัยความจำและความเข้าใจเกือบทั้งหมด เพราะมีความสัมพันธ์กับฐานะและลำดับชั้นยศของพระราชวงศ์ ดังตัวอย่าง

ตัวอย่างข้อสอบ หลักภาษาไทย ก.พ. ข้อที่ 4

ตัวอย่างโจทย์ข้อที่ 4

ตัวอย่างที่ 4 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ (………………………………) (……………………) ประธานในพิธีเปิด “หอศิลป์เจ้าพ่อหลวง” ณ ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ ศูนย์ฝึกการทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 1. เสด็จไป  ทรงเป็น  
 2. เสด็จพระดำเนิน  ทรงเป็นองค์
 3. เสด็จพระดำเนินไป  ทรงเป็นพระ
 4. เสด็จพระราชดำเนิน  ทรงเป็นองค์พระ

วิเคราะห์โจทย์ + เฉลย

เฉลยของข้อสอบข้อนี้คือ ข้อ 1 เสด็จไป  ทรงเป็น เพราะคำว่า “เสด็จไป” เป็นราชาศัพท์ที่ใช้กับเจ้านายชั้นพระองค์เจ้า สังเกตได้จากชั้นยศ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์  ส่วนคำว่า “ทรงเป็น” นั้น หากมี “ทรง” แล้ว หลัง “เป็น” จะตามด้วยคำนามธรรมดา (ในโจทย์คือ “ทรงเป็น” + ประธาน) แต่หากหลังคำว่า “เป็น” มีคำว่า “องค์”  ข้างหน้าก็ไม่ต้องใช้คำว่า “ทรง” อีก ดังนั้น ข้อ 2 ทรงเป็นองค์ จึงไม่ถูกต้อง  ส่วนข้อ 3 ทรงเป็นพระ และข้อ 4 ทรงเป็นองค์พระ ไม่ใช่ราชาศัพท์ที่ถูกต้อง

ตัวอย่างข้อสอบ หลักภาษาไทย ก.พ. ข้อที่ 5

ข้อสอบหลักภาษากลุ่มสุดท้ายที่มักพบในข้อสอบ ก.พ. คือเรื่องคำประพันธ์ เนื่องจากแสดงลักษณะเด่นของภาษาไทยที่มีการเล่นสัมผัส ข้อสอบมักถามเรื่องฉันทลักษณ์หรือข้อบังคับในการแต่งคำประพันธ์โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน และร่าย ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่างโจทย์ข้อที่ 5

ตัวอย่างที่ 5

ก้มมองโทรศัพท์ขยับยิ้ม      
เห็นภาพ……………..ส่งมาทำหน้า…………
แลกเปลี่ยนออนไลน์กันทุกวัน…………
แสน………..ชีวิตอนิจจา

คำในข้อใดนำมาเติมในช่องว่างได้เหมาะสม

 1. อิ่ม  เศร้า  คืน   ขมขื่น
 2. พิมพ์   ชื่น   คืน   เริงรื่น
 3. ลิ้ม  ใส  ใจ   หวั่นไหว
 4. สวย   สวย   รวย   เจ็บป่วย

วิเคราะห์โจทย์ + เฉลย

ตัวอย่างข้อนี้เป็นคำประพันธ์ประเภทกลอน แบ่งเป็น 4 วรรค แต่ละวรรคมี 8-10 คำ และมีการรับส่งสัมผัส 3 ตำแหน่ง ได้แก่

 1. คำสุดท้ายของวรรคที่หนึ่งจะสัมผัสกับคำที่ 3, 4, 5 หรือ 6 ของวรรคที่สอง
 2. คำสุดท้ายของวรรคที่สอง จะสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่สาม 
 3. คำสุดท้ายของวรรคที่สองและสามจะสัมผัสกับคำที่ 3, 4, 5, หรือ 6 ของวรรคสุดท้าย เช่น

จากข้อบังคับคำประพันธ์ข้างต้น คำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้คือ ข้อ 2 พิมพ์  ชื่น  คืน  เริงรื่น  ส่วนข้ออื่นเมื่อเติมลงในช่องว่างแล้วไม่สอดคล้องกับข้อบังคับการรับส่งสัมผัสของกลอน

ตัวอย่างทั้งหมดที่ยกมาเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องหลักภาษาที่ออกในข้อสอบ ก.พ. อยู่บ่อย ๆ   ซึ่งมีจุดรายละเอียดที่ต้องใช้เวลาทำความเข้าใจค่อนข้างมาก ถ้าใครอ่านถึงตรงนี้แล้วกลัวว่าจะเตรียมตัวไม่ทัน ก็อย่าเพิ่งกังวลกันครับ เพราะความจริงเรื่องหลักภาษาเป็นเรื่องที่เรียนรู้ได้ง่าย เนื่องจากมีพื้นฐานมาจากการใช้ภาษาในชีวิตประจำวันที่เราฟัง-พูด-อ่าน-เขียนอยู่ตลอด เพียงแต่ต้องจับหลักให้มั่นคง”  ดังนั้น ถ้าเพื่อน ๆ คนไหนอยากพัฒนาความรู้ในเรื่องนี้ให้แน่นยิ่งขึ้นเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมก่อนสอบ แนะนำว่าให้เวลากับเรื่องนี้สักหน่อย และฝึกทำข้อสอบให้มาก ๆ ครับผม

หรือถ้าใครสนใจอยากติวตะลุยโจทย์แบบละเอียดอัดแน่น ทางติวกพ.com ก็มี คอร์สติวออนไลน์ พาทำข้อสอบอย่างละเอียด ครบทุกเรื่องทุกหัวข้อที่ออกข้อสอบด้วย สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ fb.com/tiwgorpor

ลองทำข้อสอบ ก.พ. วิชาอื่นๆ ได้ที่นี่

คอร์สเตรียมผ่าน ก.พ.'66

 • ครบทุกวิชา สอนละเอียดแบบจับมือทำ
 • สอนทุกเทคนิคใช้ได้จริงตอนสอบ
 • เนื้อหาล่าสุดสำหรับเตรียมสอบปีนี้
 • ติวรับรองผล เรียนจบ สอบผ่าน!

แจกฟรี ! ข้อสอบ ก.พ. ทุกวิชา พร้อมเฉลยละเอียด

ข้อสอบ ก.พ. ฟรี อัพเดทล่าสุด! คัดข้อสอบมาจากข้อสอบจริง ครบทุกวิชา คณิต ไทย อังกฤษ กฎหมาย โดยทีมงานนักวิชาการ ติวกพ.com

สรุปเนื้อหา ก.พ.

การจับใจความสำคัญ ก.พ.

การเรียงลำดับข้อความ ก.พ.

Conversation

Reading

Grammar

Vocabulary

พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534

พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539

พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2539

พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม 2562

พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546

ประมวลกฎหมายอาญา 2499