ก.พ. ภาค ก

ภาค ก, ภาค ก พิเศษ ออกสอบวิชาอะไรบ้าง

ภาค ก ท้องถิ่น

การรับสมัคร และวิธีสมัครสอบ ภาค ก

หนังสือรับรอง ภาค ก

สถิติการสอบผ่าน ก.พ. ภาค ก

ก.พ. ภาค ข

ก.พ. ภาค ค

FREE ! PDF ข้อสอบ ก.พ.

ข้อสอบ ก.พ. ฟรี อัพเดทล่าสุด! คัดข้อสอบมาจากข้อสอบจริง ครบทุกวิชา คณิต ไทย อังกฤษ กฎหมาย โดยทีมงานนักวิชาการ ติวกพ.com

เกี่ยวกับข้าราชการ

สวัสดิการ

ฐานเงินเดือน

บำเหน็จ บำนาญ

สอบ ก.พ. ภาค ก ก้าวแรกสู่อาชีพข้าราชการ (ฉบับ update ล่าสุด)

ก.พ. ภาค ก คืออะไร

ใครอยากทบทวนเกี่ยวกับข้อมูลการสอบ ก.พ. ทั้งภาค ก ข และ ค ในเบื้องต้นก่อน เรามีสรุปอธิบายไว้ในหัวข้อ ทุกคนสามารถเข้าไปทบทวนความเข้าใจกันได้ก่อนที่จะมาลงรายละเอียดเรื่องการสอบ ก.พ. ภาค ก เพราะนี่คือประตูบานแรกของการก้าวสู่อาชีพข้าราชการ และแน่นอนว่าหากคุณเริ่มต้นได้ดีก็เท่ากับมีชัยไปกว่าครึ่งแล้ววว

การสอบ ก.พ. ภาค ก คืออะไร ?

การสอบ ก.พ. ภาค ก หรือ การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป นั้นจัดเป็นประจำทุกปี โดยมี สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดสอบ  ยกเว้นข้าราชการครู ทหาร ตำรวจ อัยการ ตุลาการ และข้าราชการท้องถิ่นที่ทางหน่วยงานนั้น ๆ จัดสอบ ภาค ก เองและผู้สมัครต้องติดตามกับทางหน่วยงานดังกล่าวโดยเฉพาะ

ข้อดีของการสอบ ภาค ก ผ่าน คือ เราจะได้หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปที่เก็บไว้ได้ตลอดชีวิต ไม่มีวันหมดอายุจนกว่ารัฐจะประกาศยกเลิก  ยกตัวอย่างเช่น กรมการปกครองเปิดสอบปลัดอำเภอ แล้วประกาศรับสมัครคนที่ผ่านภาค ก ของ ก.พ. ผ่าน ประกอบกับมีวุฒิการศึกษาด้านนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ คนที่มีวุฒิตรงตามกำหนดและมีหนังสือรับรองผลการสอบภาค ก ก็สามารถยื่นสมัครได้ทันที  ฉะนั้น หากใครสมัครสอบ ภาค ก แล้วสอบผ่านจนได้หนังสือรับรอง ก็เท่ากับมีใบผ่านทางตลอดชีวิตติดตัวไว้นั่นเอง 

ผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ ก.พ. ภาค ก

การสมัครสอบแต่ละครั้งเปรียบเหมือนการลงทุนในระยะยาว เพื่อให้ได้ผลตอบแทนเป็นใบผ่านทาง จึงควรเตรียมตัวให้พร้อม ศึกษารายละเอียดให้รอบคอบตั้งแต่ขั้นตอนการสมัครสอบ โดยการสอบ ก.พ. ภาค ก แบ่งระดับตามวุฒิการศึกษาเป็น 4 ระดับ ได้แก่  

 1. ระดับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 2. ระดับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 3. ระดับวุฒิปริญญาตรี
 4. ระดับวุฒิปริญญาโท

ผู้ที่จะมีสิทธิ์สมัครสอบต้องจบการศึกษาแล้วหรือกำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้ายของระดับวุฒิการศึกษาข้างต้น  นอกจากนี้ ถ้าใครเคยสอบผ่านในระดับวุฒิการศึกษาหนึ่งแล้ว จะไม่สามารถสมัครสอบในระดับวุฒิการศึกษาเดียวกันหรือต่ำกว่าได้  โดยปกติแล้วแต่ละคนสามารถสมัครได้เพียง 1 รอบสอบเท่านั้น แต่ปี 2564 จะพิเศษกว่าปีอื่น เพราะ ก.พ. เปิดให้ผู้สนใจสามารถสมัครสอบทั้งรอบ e-exam และ paper & pencil ได้ทั้ง 2 รอบครับผม  รายละเอียดส่วนนี้ต้องอ่านให้ละเอียดเพื่อป้องกันไม่ให้พลาดโอกาสจนต้องเสียเวลารอฤดูกาลจัดสอบเวียนมาอีกหนในปีถัดไปครับ

การสอบ ก.พ. ภาค ก มีวิชาอะไรบ้าง ?

ส่วนใครสมัครสอบเรียบร้อย อย่าเพิ่งชะล่าใจ กะรอให้ถึงวันประกาศสนามสอบแล้วค่อยเตรียมตัวเด็ดขาด เราแนะนำว่าเมื่อตัดสินใจลงทุนสมัครสอบแล้วก็ควรเตรียมตัวเสียแต่เนิ่น ๆ เพราะแม้การสอบ ภาค ก จะไม่ยาก แต่ถ้าไม่ฝึกทำข้อสอบให้คล่อง เมื่อเจอโจทย์ที่ไม่คุ้นเคยในสถานการณ์ที่ต้องแข่งกับเวลา โอกาสพลาดจะสูงมาก  ด้วยเหตุนี้สิ่งที่ทุกคนควรทำทันทีคือ ศึกษาให้ดีว่าการสอบภาค ก มีวิชาอะไรบ้าง ดังนี้

1. วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (100 คะแนน)

เป็นการสอบข้อเขียนที่แบ่งออกเป็น 3 ประเด็นย่อย ได้แก่

 1. การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา เช่น เรื่องการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย การจับใจความสำคัญ การสรุปความ การตีความบทความ ข้อความ หรือสถานการณ์ต่างๆ
 2. การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม เช่น การคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงคำ ข้อความหรือรูปภาพ รวมถึงการหาข้อสรุปที่สมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ รูปภาพ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ
 3. การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ เช่น เรื่องความเข้าใจ ความคิดรวบยอด และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การเปรียบเทียบและวิเคราะห์เชิงปริมาณ ตลอดจนการประเมินความเพียงพอของข้อมูล

2. วิชาภาษาอังกฤษ (50 คะแนน)

เป็นการสอบข้อเขียนเพื่อวัดทักษะด้านการพูด เขียน อ่าน และฟังภาษาอังกฤษให้เข้าใจในระดับเบื้องต้น โดยจะแยกเป็นหมวดหมู่ง่ายๆ ดังนี้

 1. Grammar
 2. Vocabulary
 3. Conversation
 4. Reading

3. วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (50 คะแนน)

ซึ่งเป็นการประเมินความเข้าใจในเรื่องดังนี้

 • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 • พระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 • พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 • ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 ในส่วนของความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ 
 • พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
 • พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

รวมคะแนนของทั้ง 3 วิชาตามเกณฑ์ใหม่แล้วเท่ากับ 200 คะแนน  วิธีเตรียมตัวสอบที่ได้ผลดีที่สุดก็คือ จำลองสถานการณ์ในห้องสอบ ฝึกทำโจทย์ภายใต้เงื่อนไขเวลาที่กำหนด เพราะในการสอบ ภาค ก นั้นจะมีเวลาให้คุณแค่ 2.30 ชม. เท่านั้น! 

พอทราบระยะเวลากับรายวิชาที่แจกแจงไว้นี้ หลายคนคงเห็นความสำคัญของการหัดทำโจทย์บ่อย ๆ ขึ้นมาแน่ ๆ  เพื่อไม่ให้ทุกคนต้องเสียเวลาค้นหาแนวข้อสอบ ก.พ. ให้วุ่นวาย ติวกพ.com ได้รวบรวม ข้อสอบย้อนหลัง 6 ปี ไว้ในรูปแบบออนไลน์ พร้อม คอร์สติวข้อสอบ ก.พ. ออนไลน์ อย่างละเอียดแบบครบทุกวิชา เพื่อให้คุณเตรียมตัวสอบรอบใหม่ที่กำลังมาถึงในปีหน้าได้ทุกที่ทุกโอกาส  เพราะเวลาไม่เคยคอยใคร ดังนั้น เรามาเริ่มเตรียมตัวและนับหนึ่งกันตั้งแต่วันนี้ เพื่อก้าวผ่านประตูบานแรกของการสอบเป็นข้าราชการให้ได้ตามเป้าหมายกันดีกว่าครับ 🙂

คอร์สเตรียมผ่าน ก.พ.'66

 • ครบทุกวิชา สอนละเอียดแบบจับมือทำ
 • สอนทุกเทคนิคใช้ได้จริงตอนสอบ
 • เนื้อหาล่าสุดสำหรับเตรียมสอบปีนี้
 • ติวรับรองผล เรียนจบ สอบผ่าน!

แจกฟรี ! ข้อสอบ ก.พ. ทุกวิชา พร้อมเฉลยละเอียด

ข้อสอบ ก.พ. ฟรี อัพเดทล่าสุด! คัดข้อสอบมาจากข้อสอบจริง ครบทุกวิชา คณิต ไทย อังกฤษ กฎหมาย โดยทีมงานนักวิชาการ ติวกพ.com

ก.พ. ภาค ก

ภาค ก, ภาค ก พิเศษ ออกสอบวิชาอะไรบ้าง

ภาค ก ท้องถิ่น

การรับสมัคร และวิธีสมัครสอบ ภาค ก

หนังสือรับรอง ภาค ก

สถิติการสอบผ่าน ก.พ. ภาค ก

ก.พ. ภาค ข

ก.พ. ภาค ค

FREE ! PDF ข้อสอบ ก.พ.

ข้อสอบ ก.พ. ฟรี อัพเดทล่าสุด! คัดข้อสอบมาจากข้อสอบจริง ครบทุกวิชา คณิต ไทย อังกฤษ กฎหมาย โดยทีมงานนักวิชาการ ติวกพ.com

เกี่ยวกับข้าราชการ

สวัสดิการ

ฐานเงินเดือน

บำเหน็จ บำนาญ