ก.พ. ภาค ก

ภาค ก, ภาค ก พิเศษ ออกสอบวิชาอะไรบ้าง

ภาค ก ท้องถิ่น

การรับสมัคร และวิธีสมัครสอบ ภาค ก

หนังสือรับรอง ภาค ก

สถิติการสอบผ่าน ก.พ. ภาค ก

ก.พ. ภาค ข

ก.พ. ภาค ค

FREE ! PDF ข้อสอบ ก.พ.

ข้อสอบ ก.พ. ฟรี อัพเดทล่าสุด! คัดข้อสอบมาจากข้อสอบจริง ครบทุกวิชา คณิต ไทย อังกฤษ กฎหมาย โดยทีมงานนักวิชาการ ติวกพ.com

เกี่ยวกับข้าราชการ

สวัสดิการ

ฐานเงินเดือน

บำเหน็จ บำนาญ

ภาค ก ครูผู้ช่วย สรุปต้องสอบอะไรบ้าง??

สอบ ภาค ก ครูผู้ช่วย

อีกหนึ่งการสอบที่เป็นความหวังของหลาย ๆ คน คือ การสอบครูผู้ช่วย หรือการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยนั่นเอง โดยผู้สมัครสอบจะต้องสอบทั้งหมด 3 ส่วนคือ ภาค ก ครูผู้ช่วย, ภาค ข และภาค ค และแน่นอนว่าด่านแรกที่สำคัญคือที่สุดก็คือการสอบภาค ก อีกเช่นกัน

สอบครูผู้ช่วย ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป

(คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

ภาค ก ครูผู้ช่วย จะแบ่งสัดส่วนคะแนนออกเป็น 3 ส่วน จะเป็นการสอบแบบปรนัย ได้แก่ 

1. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์

(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา ได้แก่ การใช้ภาษาไทยเพื่อากรสื่อสาร ความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย การจับใจความสำคัญ การสรุปความ การตีความหมาย ข้อความ หรือสถานการณ์ต่างๆ

  • การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม ได้แก่ การคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงคำ ข้อความ หรือรูปภาพ ตลอดจนการหาข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ รูปภาพ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ
  • การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ ได้แก่ ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด และแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การเปรียบเทียบและวิเคราะห์เชิงปริมาณ ตลอดจนการประเมินความเพียงพอของข้อมูล

2. ทักษะภาษาอังกฤษ

(คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

วัดความเข้าใจหลักการสื่อสาร โดยใช้ศัพท์ สำนวน โครงสร้างประโยคที่เหมาะสม ทั้งในเชิงความหมาย และบริบท รวมไปถึงการวัดความสามารถด้านการอ่าน โดยทดสอบการทำความเข้าใจในสาระของข้อความหรือบทความ และการวัดความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ ในระดับเบื้องต้นอีกด้วย

3. ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

(คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

วัดความรู้ที่เป็นพื้นฐานของการเป็นข้าราชการที่ดี ได้แก่ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง นห้าที่และความรัีบผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตลอดจนเเจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ

จะเห็นว่าหลักสูตรการสอบภาค ก ของครูผู้ช่วย จะใช้แบบเดียวกันกับการสอบ ก.พ. ภาค ก ของสำนักงาน ก.พ. ทั้งในส่วนของเนื้อหาที่ออกสอบ และเกณฑ์คะแนนการสอบผ่าน ดังนั้นใครที่เตรียมตัวสอบ ก.พ. ภาค ก อยู่ สามารถใช้เนื้อหาความรู้ของ ก.พ.  ในการเตรียมสอบครูผู้ช่วย ได้เหมือนกันครับ

” สอบ ภาค ก ของ ก.พ. และครูผู้ช่วยใช้หลักสูตรเหมือนกัน “

สอบครูผู้ช่วย ภาค ข

(คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

และนอกจากนี้ยังมีการสอบ ภาค ข และ ภาค ค ซึ่งจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไป โดยภาค ข จะเป็นการวัดมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ

สอบครูผู้ช่วย ภาค ค

(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

ในขณะที่ภาค ค จะวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา

สอบ ภาค ก ครูผู้ช่วย

การสอบภาค ก ครูผู้ช่วย ถือเป็นอีกหนึ่งการสอบสำคัญสำหรับคนที่ต้องการบรรจุเป็นข้าราชการ ในตำแหน่งครูผู้ช่วย สำหรับใครที่ต้องการฝึกทำ ข้อสอบ ก.พ. ออนไลน์ย้อนหลัง 6 ปี สามารถไปติดตามและทดลองทำกันได้ที่ ติวกพ.com

คอร์สเตรียมผ่าน ก.พ.'66

  • ครบทุกวิชา สอนละเอียดแบบจับมือทำ
  • สอนทุกเทคนิคใช้ได้จริงตอนสอบ
  • เนื้อหาล่าสุดสำหรับเตรียมสอบปีนี้
  • ติวรับรองผล เรียนจบ สอบผ่าน!

แจกฟรี ! ข้อสอบ ก.พ. ทุกวิชา พร้อมเฉลยละเอียด

ข้อสอบ ก.พ. ฟรี อัพเดทล่าสุด! คัดข้อสอบมาจากข้อสอบจริง ครบทุกวิชา คณิต ไทย อังกฤษ กฎหมาย โดยทีมงานนักวิชาการ ติวกพ.com

ก.พ. ภาค ก

ภาค ก, ภาค ก พิเศษ ออกสอบวิชาอะไรบ้าง

ภาค ก ท้องถิ่น

การรับสมัคร และวิธีสมัครสอบ ภาค ก

หนังสือรับรอง ภาค ก

สถิติการสอบผ่าน ก.พ. ภาค ก

ก.พ. ภาค ข

ก.พ. ภาค ค

FREE ! PDF ข้อสอบ ก.พ.

ข้อสอบ ก.พ. ฟรี อัพเดทล่าสุด! คัดข้อสอบมาจากข้อสอบจริง ครบทุกวิชา คณิต ไทย อังกฤษ กฎหมาย โดยทีมงานนักวิชาการ ติวกพ.com

เกี่ยวกับข้าราชการ

สวัสดิการ

ฐานเงินเดือน

บำเหน็จ บำนาญ