>

>

หลักเกณฑ์ และวิธีการ เตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก

หลักเกณฑ์ และวิธีการ เตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก

หลักเกณฑ์และวิธีการสอบภาค ก

วิชาที่จะต้องสอบในการ เตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก

หลักเกณฑ์และวิธีการสอบภาค ก
วิชาที่ออกสอบในภาค ก. ประกอบด้วย 3 วิชา ดังต่อไปนี้
 1. วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) เป็นการสอบเพื่อวัดความสามารถ
  • (ก) ด้านการคิดคํานวณ โดยทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจํานวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณต่าง ๆ และ
  • (ข) ด้านเหตุผล โดยทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคํา ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติหรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ รูปภาพ สถานการณ์ หรือ แบบจําลองต่าง ๆ
 1. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) เป็นการสอบเพื่อวัดความสามารถ
  • (ก) ด้านความเข้าใจภาษา โดยทดสอบความสามารถในการอ่านและการทําความเข้าใจกับบทความ หรือ ข้อความที่กําหนดให้ แล้วตอบคําถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ รวมทั้งการสรุปความ และตีความ
  • (ข) ด้านการใช้ภาษา โดยทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คําหรือกลุ่มคํา การเขียนประโยคได้ถูกต้อง ตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ
 1. วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) โดยวิธีการสอบข้อเขียน เป็นการสอบ เพื่อวัดความสามารถด้านการพูด เขียน อ่านและฟังภาษาอังกฤษ และความเข้าใจสาระสําคัญของข้อความ ในระดับเบื้องต้น
เกณฑ์การสอบผ่าน
 1. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบผ่าน จะต้องเป็นผู้สอบ วิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย ได้คะแนนรวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ และสอบวิชาภาษาอังกฤษ ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐
 2. เฉพาะระดับปริญญาโท ผู้สอบผ่าน จะต้องเป็นผู้สอบ วิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย ได้คะแนนรวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๕ และสอบวิชาภาษาอังกฤษ ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐
 3. ผู้สมัครสอบที่มีหลักฐานรับรองผลการทดสอบ ภาษาอังกฤษ TOEFL (ไม่รวม TOEFL ITP) TOEIC IELTS CU TEP หรือ TU GET ที่ยังไม่หมดอายุการรับรองผลการทดสอบ และได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของการทดสอบนั้น ๆ ตามรายละเอียดเงื่อนไข ผลการทดสอบภาษาอังกฤษในเอกสารหมายเลข ๓ สามารถส่งสําเนาหลักฐานดังกล่าว พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง ลงชื่อกํากับ ระบุเลขประจําตัวสอบ และเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก โดยส่งทางไปรษณีย์ไปยัง ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สํานักงาน ก.พ. เลขที่ ๔๗/๑๑๑ ถนนติวานนท์ ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ ตามเวลาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนดเท่านั้น โดย วงเล็บที่มุมซองด้านขวาล่างว่า (หลักฐานรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษ) เพื่อให้สํานักงาน ก.พ. ตรวจสอบและออกหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. หากสอบผ่านวิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ. จะถือวันที่ที่ทําการไปรษณีย์ต้นทาง ประทับตรารับเอกสารเป็นสําคัญ

ที่มา: https://www.ocsc.go.th/%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84-%E0%B8%81

– – Share เรื่องที่มีประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ – –

เรื่องล่าสุดที่คุณไม่ควรพลาด

เรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับ ก.พ.

คอร์สเตรียมผ่าน ก.พ.'66

 • ครบทุกวิชา สอนละเอียดแบบจับมือทำ
 • สอนทุกเทคนิคใช้ได้จริงตอนสอบ
 • เนื้อหาล่าสุดสำหรับเตรียมสอบปีนี้
 • ติวรับรองผล เรียนจบ สอบผ่าน!