แนวข้อสอบเสมือนจริง วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คณิตศาสตร์)

แบบทดสอบหลังเรียน วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คณิตศาสตร์) จำนวน 45 ข้อ
เนื้อหาครอบคลุม 9 บทเรียนที่ออกสอบใน ก.พ.

สำหรับประเมินตนเอง และวัดจุดอ่อน-จุดแข็งในแต่ละบทเรียน มีเกณฑ์การผ่านที่ 60%

อย่าลืมจับเวลา มาเริ่มทำข้อสอบกันเลย