ข้อสอบ ก.พ. "อนุกรม" ออกบ่อย

ตัวอย่างข้อสอบ ก.พ. คณิตศาสตร์ อนุกรมการบวกด้วยค่าคงที่

ดูวิธีคิดต่อ

หลักสังเกต ข้อสอบ ก.พ. ในแต่ละปี ส่วนของวิชาคณิตศาสตร์มักออกสอบเรื่องอนุกรมหลาย ๆ แบบ  1 ในนั้นคือ อนุกรมการบวกด้วยค่าคงที่ โดยมีหลักสังเกตว่า "ถ้าตัวเลขเพิ่มขึ้นทีละน้อยอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ให้เดาว่าเป็นการบวก หรือการสะสมค่า"

ข้อสอบ ก.พ. "อนุกรม" ออกบ่อย

ตัวอย่างข้อสอบ ก.พ. คณิตศาสตร์ อนุกรมการบวกด้วยค่าคงที่

ดูวิธีคิดต่อ

ข้อสอบ ก.พ. "อนุกรม" ออกบ่อย

ตัวอย่างข้อสอบ ก.พ. คณิตศาสตร์ อนุกรมการลบด้วยค่าคงที่

ดูวิธีคิดต่อ

หลักสังเกต ข้อสอบ ก.พ. ในแต่ละปี ส่วนของวิชาคณิตศาสตร์มักออกสอบเรื่องอนุกรมหลาย ๆ แบบ  1 ในนั้นคือ อนุกรมการลบด้วยค่าคงที่ โดยมีหลักสังเกตว่า "ถ้าตัวเลขลดลงทีละน้อยอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ให้เดาว่าเป็นการลบ"

ข้อสอบ ก.พ. "อนุกรม" ออกบ่อย

ตัวอย่างข้อสอบ ก.พ. คณิตศาสตร์ อนุกรมการลบด้วยค่าคงที่

ดูวิธีคิดต่อ

ข้อสอบ ก.พ. "อนุกรม" ออกบ่อย

ตัวอย่างข้อสอบ ก.พ. คณิตศาสตร์ อนุกรมการคูณด้วยค่าไม่คงที่

ดูวิธีคิดต่อ

หลักสังเกต ข้อสอบ ก.พ. ในแต่ละปี มักออกสอบเรื่องอนุกรมหลาย ๆ แบบ  1 ในนั้นคือ อนุกรมการคูณด้วยค่าไม่คงที่ โดยมีหลักสังเกตว่า "ถ้าตัวเลขเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ให้เดาว่าเป็นการคูณ (หรือการยกกำลัง)"

ข้อสอบ ก.พ. "อนุกรม" ออกบ่อย

ตัวอย่างข้อสอบ ก.พ. คณิตศาสตร์ อนุกรมการคูณด้วยค่าไม่คงที่

ดูวิธีคิดต่อ

ข้อสอบ ก.พ. "อนุกรม" ออกบ่อย

ตัวอย่างข้อสอบ ก.พ. คณิตศาสตร์ อนุกรมการหารด้วยค่าคงที่

ดูวิธีคิดต่อ

หลักสังเกต ข้อสอบ ก.พ. ในแต่ละปี มักออกสอบเรื่องอนุกรมหลาย ๆ แบบ  1 ในนั้นคือ อนุกรมการหารด้วยค่าคงที่ โดยมีหลักสังเกตว่า "ถ้าตัวเลขลดลงอย่างรวดเร็ว ให้เดาว่าเป็นการหาร"

ข้อสอบ ก.พ. "อนุกรม" ออกบ่อย

ตัวอย่างข้อสอบ ก.พ. คณิตศาสตร์ อนุกรมการหารด้วยค่าคงที่

ดูวิธีคิดต่อ

ข้อสอบ ก.พ. "อนุกรม" ออกบ่อย

ตัวอย่างข้อสอบ ก.พ. คณิตศาสตร์ อนุกรมเลขยกกำลังแบบไม่คงที่

ดูวิธีคิดต่อ

หลักสังเกต ข้อสอบ ก.พ. ในแต่ละปี มักออกสอบเรื่องอนุกรมหลาย ๆ แบบ  1 ในนั้นคือ อนุกรมเลขยกกำลังแบบไม่คงที่ โดยมีหลักสังเกตว่า "ถ้าตัวเลขเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ให้เดาว่าเป็นการยกกำลัง (หรือการคูณ)"

ข้อสอบ ก.พ. "อนุกรม" ออกบ่อย

ตัวอย่างข้อสอบ ก.พ. คณิตศาสตร์ อนุกรมเลขยกกำลังแบบไม่คงที่

ดูวิธีคิดต่อ

พบกับข้อสอบ ก.พ. อีกมากมายได้ที่

" สูตรลัดสู่การเป็นข้าราชการ "