เชียงราย : ยะลา   ::   ?  :  ?

จงพิจารณาว่าคู่คำในข้อใด มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับคู่คำที่กำหนดให้

ก. พังงา : น่าน  ข. สงขลา : หาดใหญ่ ค. เชียงใหม่ : ประจวบคีรีขันธ์ ง. แม่ฮ่องสอน : นราธิวาส

ดูคำตอบ

ตัวอย่างข้อสอบ ก.พ. วิชาความสามารถทั่วไป

เรื่อง "อุปมา - อุปไมย"

เชียงราย : ยะลา   ::   ?  :  ?

จงพิจารณาว่าคู่คำในข้อใด มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับคู่คำที่กำหนดให้

ก. พังงา : น่าน  ข. สงขลา : หาดใหญ่ ค. เชียงใหม่ : ประจวบคีรีขันธ์ ง. แม่ฮ่องสอน : นราธิวาส

ดูเฉลย

ตัวอย่างข้อสอบ ก.พ. วิชาความสามารถทั่วไป

เรื่อง "อุปมา - อุปไมย"

เชียงราย : ยะลา   ::   ?  :  ?

จงพิจารณาว่าคู่คำในข้อใด มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับคู่คำที่กำหนดให้

ก. พังงา : น่าน  ข. สงขลา : หาดใหญ่ ค. เชียงใหม่ : ประจวบคีรีขันธ์ ง. แม่ฮ่องสอน : นราธิวาส

เฉลย

ข้อ ง. ถูก เหตุผล จากโจทย์ คู่คำที่กำหนดให้ สัมพันธ์กันดังนี้

เชียงราย : ยะลา จังหวัดในภาคเหนือ : จังหวัดในภาคใต้

ดูเฉลยต่อ

ตัวอย่างข้อสอบ ก.พ. วิชาความสามารถทั่วไป

เรื่อง "อุปมา - อุปไมย"

เชียงราย : ยะลา   ::   ?  :  ?

จงพิจารณาว่าคู่คำในข้อใด มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับคู่คำที่กำหนดให้

ก. พังงา : น่าน  ข. สงขลา : หาดใหญ่ ค. เชียงใหม่ : ประจวบคีรีขันธ์ ง. แม่ฮ่องสอน : นราธิวาส

เนื่องจาก แม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดในภาคเหนือ นราธิวาส เป็นจังหวัดในภาคใต้ ดังนั้น  ข้อที่มีความสัมพันธ์สอดคล้องกันคือ             แม่ฮ่องสอน : นราธิวาส จังหวัดในภาคเหนือ : จังหวัดในภาคใต้

เฉลย

ดูเฉลยต่อ

ตัวอย่างข้อสอบ ก.พ. วิชาความสามารถทั่วไป

เรื่อง "อุปมา - อุปไมย"

เชียงราย : ยะลา   ::   ?  :  ?

จงพิจารณาว่าคู่คำในข้อใด มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับคู่คำที่กำหนดให้

ก. พังงา : น่าน  ข. สงขลา : หาดใหญ่ ค. เชียงใหม่ : ประจวบคีรีขันธ์ ง. แม่ฮ่องสอน : นราธิวาส

เฉลย

ข้อ ก. ผิด เพราะ พังงาเป็นจังหวัดในภาคตะวันตก และ น่านเป็นจังหวัดในภาคเหนือ

ดูเฉลยต่อ

ตัวอย่างข้อสอบ ก.พ. วิชาความสามารถทั่วไป

เรื่อง "อุปมา - อุปไมย"

เชียงราย : ยะลา   ::   ?  :  ?

จงพิจารณาว่าคู่คำในข้อใด มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับคู่คำที่กำหนดให้

ก. พังงา : น่าน  ข. สงขลา : หาดใหญ่ ค. เชียงใหม่ : ประจวบคีรีขันธ์ ง. แม่ฮ่องสอน : นราธิวาส

เฉลย

ข้อ ข. ผิด เพราะ สงขลาเป็นจังหวัดในภาคใต้ และ หาดใหญ่เป็นอำเภอในภาคใต้

ดูเฉลยต่อ

ตัวอย่างข้อสอบ ก.พ. วิชาความสามารถทั่วไป

เรื่อง "อุปมา - อุปไมย"

เชียงราย : ยะลา   ::   ?  :  ?

จงพิจารณาว่าคู่คำในข้อใด มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับคู่คำที่กำหนดให้

ก. พังงา : น่าน  ข. สงขลา : หาดใหญ่ ค. เชียงใหม่ : ประจวบคีรีขันธ์ ง. แม่ฮ่องสอน : นราธิวาส

เฉลย

ข้อ ค. ผิด เพราะ เชียงใหม่เป็นจังหวัดในภาคเหนือ และ ประจวบคีรีขันธ์เป็นจังหวัดในภาคตะวันตก

ดูเฉลยต่อ

ตัวอย่างข้อสอบ ก.พ. วิชาความสามารถทั่วไป

เรื่อง "อุปมา - อุปไมย"

พบกับข้อสอบ ก.พ. อีกมากมายได้ที่

" สูตรลัดสู่การเป็นข้าราชการ "